Afkortingen en verklaringen

Deel dit artikel

,

Gegevens uit de Burgerlijke Stand

Bij het samenstellen van een stamboom danwel bij het opvragen van gegevens uit de Burgerlijke Stand b.v. bij het CBG Centrum voor familiegeschiedenis kunt u met twee verschijningsvormen worden geconfronteerd. De Persoonskaart en de Persoonslijst. De lijst vervangt de kaart, anders gezegd na de invoering van de geautomatiseerde verwerking (1994) van de bevolkingsgegevens werden er geen kaarten meer gebruikt. Het aanvragen van kaarten/lijst kost geld. Wordt men echter ‘Vriend van het CBG’ dan krijgt men korting.

Duidelijk zal zijn dat het hier gaat om gegevens van overleden personen. Vanuit privacy overweging zijn bepaalde gegevens, zoals kerkelijke gezindte afgedekt. Toch bevatten vooral de kaarten een schat aan gegevens. Maar ook een hoeveelheid afkortingen.
De kaarten zijn ingedeeld in vakken.

Persoonskaarten

Vanaf 1 januari 1850 is in alle gemeenten in Nederland op gelijke wijze de bevolking geadministreerd conform een daartoe genomen Koninklijk Besluit van 22 december 1849. Iedereen in Nederland staat sinds die tijd geregistreerd in het Bevolkingsregister met: naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband en eventueel beroep, godsdienst, verhuizingen of overlijdensdatum. Als iemand verhuisde werd hij ook in de nieuwe woonplaats ingeschreven in het Bevolkingsregister en werd bij de inschrijving in de oude woonplaats aangetekend naar welke plaats hij of zij was verhuisd.

  1. Wat gebeurt er na overlijden

Wanneer iemand overleed is de persoonskaart opgestuurd naar het Centraal Bureau voor Statistiek om na registratie aldaar ten slotte te worden gearchiveerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

  1. Wat zijn verwijskaarten?

Verwijskaarten zijn bedoeld om aan te geven dat de gegevens van een persoon te vinden zijn via een andere naam of op naam van een andere persoon. Een verwijskaart werd aangemaakt bij overlijden, echtscheiding, vertrek of naamswijziging.

Bij overlijden bijvoorbeeld van een gehuwde man werd zijn persoonskaart opgestuurd naar Den Haag. Op de kaart van zijn echtgenote werd in vak 14 een O geschreven om aan te geven dat het huwelijk door overlijden is beëindigd en er werd een verwijskaart aangemaakt op naam van de man met de verwijzing naar de kaart van zijn vrouw.

  1. Wat betekent de vakindeling op de Persoonskaarten?

Zoals gezegd, de persoonskaart is ingedeeld in vakken. 35 (niet helemaal logisch) genummerde vakken:

Vak 1: verwijzing naar geboorteakte burgerlijke stand
Vak 1-2: gegevens overlijden en verwijzing naar overlijdensakte burgerlijke stand. Gegevens over slachtoffers van de concentratiekampen zijn met de hand bijgeschreven (zie vraag 7)
Vak 2: verhouding van de kaarthouder tot het gezinshoofd, bijvoorbeeld vrouw, man, moeder.
Vak 3a: familienaam
Vak 3b: voornamen
Vak 4: geboortedatum en geboorteplaats
Vak 5: nationaliteit
Vak 6: godsdienst (dit vak is onleesbaar gemaakt, zie vraag 10)
Vak 7: beroep
Vak 8: namen en geboortedata van vader en moeder van de kaarthouder
Vak 9 / 10: naam van echtgeno(o)te (n)
Vak 11/12: geboortedatum en geboorteplaats van de echtgeno(o)te(n)
Vak 13: datum en plaats waar het huwelijk is gesloten
Vak 14/15/16: datum en plaats waar het huwelijk is ontbonden, door overlijden (aangegeven met letter O) of door echtscheiding (aangegeven door letter S).
Vak 17: datum waarop en plaats waar naar kaarthouder is vertrokken
Vak 18/19/20: ontbreken om ons niet bekende reden
Vak 21/22: datum van registratie van verhuizingen en woonadressen
Vak 23/24/25: bijzondere vermeldingen (deze vakken zijn onleesbaar gemaakt, zie vraag 10)
Vak 26: achterzijde kaart bevat gegevens over kinderen, die werden gewoonlijk alleen op de kaart van het gezinshoofd, in principe de vader, ingevuld
Vak 27: datum waarop kind van kaart is afgeschreven door A: vertrek, O: overlijden, H: huwelijk
Vak 28/29: familienaam en voornamen kinderen
Vak 30/31: geboorteplaats en geboortedata kinderen
Vak 32: relatie van het kind tot het gezinshoofd, bijvoorbeeld: z=zoon, d=dochter, sz=stiefzoon
Vak 33/34: aantekeningen
Vak 35: bijzondere vermeldingen (dit vak is onleesbaar gemaakt, zie vraag 10)

Op de voorkant vinden we dus de voor en achternaam van de betreffende persoon met zijn geboorteplaats en -datum. Rehts bovenaan staat vaak (maar niet altijd) zijn of haar beroep. In het midden treffen de informatie van de ouder(s) aan en wanneer en waar zij zijn geboren indien bekend. Is de persoon getrouwd dan staat dat rechts in het midden met informatie over met wie, wanneer en waar geboren en wanneer het huwelijk werd voltrokken. Mocht het paar zijn geschieden danwel het huwelijk verbroken door overlijden dat staat daar een letter, de ‘O’ voor overlijden en de ‘S’ voor echtscheiding.

Links onderaan treffe met gegevens aan van waar men heeft gewoond. Op de achterkant staat de eventuele kinderen en wanneer en waar zij werden geboren. Indien gehuwd zijn we dat geheel links.

  1. Sommige vakken op de persoonskaarten zijn afgedekt

Op de originele kaarten zijn er geen zwarte vakken. Maar bij het kopiëren worden bepaalde vakken afgedekt. Dat zijn vakken die bijzondere persoonsgegevens bevatten. Bijzondere persoonsgegevens die informatie kunnen verschaffen over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging.

Afkortingen op de persoonskaarten?

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het nummer van het betreffende vak.

A ander huwelijk (14, 15, 16)

A administratief afgevoerd bij vertrek (27)

AA aangewezen ambtenaar (1)

a/d L aan de Lek

a/d R aan de Rijn

a/d IJ aan de IJssel

a/Z aan Zee

ag aanvulling goedgekeurd

a2g twee aanvullingen goedgekeurd

Advent Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten (6)

Afg Afghanistan

Ah Arnhem

Alg Algerije

AMF Algemeen Mijnwerkersfonds Steenkolenmijnen Limburg (23)

AngEpisc Gemeente der Anglicaanse Episcopale Kerk (6)

AnthropV Anthroposofische vereniging in Nederland

Ap Apeldoorn

Ap Apostolische Gemeente (6)

ApGen Apostolisch Genootschap (6)

Arg Argentinië

Asd Amsterdam

Aus Australië


Bapt Baptisten (Unie van Baptisten Gemeente in Nederland (6)

Bd Breda

Be België

Bol Bolivia

‘s Bosch ‘s-Hertogenbosch

Bp Pensioen Buitengewone Pensioenraad, gevolgd door pensioenregistratienr. (23)

Bra Brazilië

BRD Bondsrepubliek Duitsland

Bul Bulgarije

BV Bedrijfsvereniging, gevolgd door nummer (23)

BZ Uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met Wet op de noodwach-ten (23)

ca cum annexis met bijbehorende plaatsen bij samengestelde gemeentenamen

Can Canada

CBR Centraal Bevolkingsregister

Chin China

ChrAfg Christelijk Afgescheiden Gemeente (6)

ChrEv Christelijk Evangelische Gemeente (6)

ChGemRV Christengemeenschap Beweging tot religieuze Vernieuwing (6)

ChrSc Christian Science (First Church of Christ Scientist (6)

Col Colombia

Cur Curator

d dochter (32)

D Drenthe

D Decoratie, Nederlandse (23)

Dagt dagtekening, datum van registratie

dg doorhaling goedgekeurd

d2g twee doorhalingen goedgekeurd

DDR Duitse Democratische Republiek

Den Denemarken

DEv Duits-Evangelische Gemeente (6)

Dl Duitsland

Dordt Dordrecht

Dpl Dienstplicht gevolgd door laatste drie cijfers registratienummer (23)

DVr Decoratie Vreemd (23)

Ehv Eindhoven

EngPresb Engelse Presbyteriaanse Gemeente (6)

Esd Enschede

Eth Ethiopië

EvBrGem Evangelische Broedergemeenschap (Hernhutters - 6)

EvGem Evangelische Gemeente (6)

EvL Evangelisch Luthers Kerkgenootschap (6)

F Friesland

Fin Finland

Fr Frankrijk

GB Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland

GedChr Gemeente van Gedoopte Christenen (6)

gem gemeente

GerGem Gereformeerde Gemeente (6)

GerK Gereformeerde Kerken in Nederland (6)

GerKvrij Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt (6)

Gero/hKr Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis (6)

gew gewijzigd

Gezinsv Gezinsverhouding, verhouding ten opzichte van het gezinshoofd (2)

Gld Gelderland

GPMB Geredja Protestant Maluku di Belanda (Noodgemeente van de Molukse Protes-tantse Kerk in Nederland (6)

GPMDD Geredje Protestnt Maluku Djama’at Darurat (Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk (6)

GPMT Geredja Protestant Maluku Tenggara (Zuidoost Molukse Protestantse Kerk (6)

Gr Groningen (provincie)

Gri Griekenland

Gron Groningen (stad)

Guat Guatemala

Gv ’s-Gravenhage

h hoofd of zelfstandige bij de uitoefening van een beroep of functie (7)

H huwelijk (27)

HAZ Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk (6)

HAZEA Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen (6)

HdlDag Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, Mormonen ge-noemd (6)

HEvL Hersteld Evangelisch Luthers Kerkgenootschap (6)

Hlm Haarlem

Hon Hongarije

Hond Honduras

HumV Humanistisch Verbond (6)

Hvs Hilversum

Ier Ierland

Indon Indonesië

IndProtK Indisch Protestantse Kerk (6)

Isr Israël

It Italië

Jap Japan

JehGet Jehova’s Getuigen (6)

Jem Jemen

JS Joegoslavië

Kon Kongo

Kor Korea

L Limburg

LdH Leger des Heils (6)

Ledn Leiden

LI Liberaal Joodse Gemeente (6)

Lib Liberia

Lux Luxemburg

Malei Maleisië

Mar Marokko

Mex Mexico

Moh Mohammedaans Kerkgenootschap (6)

MolEvK Molukse Evangelische Kerk (6)

Mon Monaco

Mt Maastricht

N nietigverklaring (14, 15, 16)

NA Nederlandse Antillen

Nat nationaliteit (5)

NB Noord-Brabant

Ned Nederlandse (5)

NH Noord-Holland

NH Nederlandse Hervormde Kerk (6)

NI Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (6)

Nic Nicaragua

NLdH Nederlands Leger des Heils (6)

Nmg Nijmegen

No Noorwegen

NprotB Nederlandse Protestanten Bond (6)

NSK Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap (6)

NwApK Nieuw Apostolische Kerk in Nederland (6)

NWG Noodwachter Bescherming Bevolking bij gemeentelijke noodwacht of kringnood-wacht (23)

NWP Noodwachter Bescherming Bevolking bij provinciale of gewestelijke noodwacht (23)

NWR Noodwachter Bescherming Bevolking bij Rijksnoodwacht (23)

NWV Verplichte noodwacht (23)

NZ Nieuw-Zeeland

o ondergeschikte bij de uitoefening van een beroep of functie (7)

O overlijden (27)

O Overijssel

ObisCl Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (6)

OGerGem Oud Gereformeerde Gemeente (6)

OgerK Oud Gereformeerde Kerk (6)

ond onderdeel van de gemeente (4)

OntzOM ontzet ouderlijke macht, voorafgegaan door v=vader, m=moeder, v/m=vader en moeder

OnthOM ontheven ouderlijke macht, voorafgegaan door v=vader, m=moeder, v/m= vader en moeder

Oos Oostenrijk

OrthKath Orthodox Katholieke Kerk (6)

Pak Pakistan

Pan Panama

Par Paraguay

Pas Paspoort (Nederlands) gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, evenals datum afloop geldigheidsduur, met potlood (23)

PasC Paspoort (Nederlands collectief) op de persoonskaart van de houder van het pas-poort gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, evenals datum afloop geldig-heidsduur, met potlood. Ingeval een bijgeschreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor enkelvoudig wordt, is de letter C op de persoons-kaart van de houder van het paspoort doorgehaald. (23)

PasCm bijgeschreven in collectief paspoort moeder, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, evenals datum afloop geldigheidsduur, met potlood. Ingeval een bijge-schreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor en-kelvoudig wordt, zijn de letters Cm op de persoonskaart van de houder van het pas-poort doorgehaald. (23)

PasCstv bijgeschreven in collectief paspoort stiefvader, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur, met potlood. Ingeval een bijge-schreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor en-kelvoudig wordt, zijn de letters Cstv op de persoonskaart van de houder van het pas-poort doorgehaald. (23)

PasCstm bijgeschreven in collectief paspoort stiefmoeder, gevolgd door letter en num-mer, Pak Pakistan

Pan Panama

Par Paraguay

Pas Paspoort (Nederlands) gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, evenals datum afloop geldigheidsduur, met potlood (23)

PasC Paspoort (Nederlands collectief) op de persoonskaart van de houder van het pas-poort gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, evenals datum afloop geldig-heidsduur, met potlood. Ingeval een bijgeschreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor enkelvoudig wordt, is de letter C op de persoons-kaart van de houder van het paspoort doorgehaald. (23)

PasCm bijgeschreven in collectief paspoort moeder, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, evenals datum afloop geldigheidsduur, met potlood. Ingeval een bijge-schreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor en-kelvoudig wordt, zijn de letters Cm op de persoonskaart van de houder van het pas-poort doorgehaald. (23)

PasCstv bijgeschreven in collectief paspoort stiefvader, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur, met potlood. Ingeval een bijge-schreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor en-kelvoudig wordt, zijn de letters Cstv op de persoonskaart van de houder van het pas-poort doorgehaald. (23)

PasCstm bijgeschreven in collectief paspoort stiefmoeder, gevolgd door letter en num-mer, het woordje ‘tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur, met potlood. Ingeval een bijgeschreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor enkelvoudig wordt, zijn de letters Cstm op de persoonskaart van de houder van het pas-poort doorgehaald. (23)

PasCvd bijgeschreven in collectief paspoort voogd, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur, met potlood.

Ingeval een bijgeschreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het pas-poort daardoor enkelvoudig wordt, zijn de letters Cm op de persoonskaart van de hou-der van het paspoort doorgehaald. (23)

Pas inh paspoort ingehouden (23)

Pas intr paspoort ingetrokken (23)

Pas ing paspoort ingeleverd (23)

PasgewB paspoort geweigerd door burgemeester (23)

PasgewCK paspoort geweigerd door de commissaris der Koningin (23)

PasgewMB paspoort geweigerd door Minister van Buitenlandse Zaken. (23)

PasVr buitenlands paspoort voor een vreemdeling, gevolgd door aanduiding land (23)

PB Persoonsbewijs (21-22)

PE Pensioen Erediensten (23)

PI Pensioen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. Aanduiding PI luidde voorheen PKol of PKold. (23)

PinkGem Pinkstergemeente (ook wel genaamd ‘Gemeente Gods’ of ‘Christelijke Ge-meenschap Gemeente Gods’, of ‘Volle Evangelie Gemeente’ (6)

PL Pensioen landmacht (23)

PLK Pleegkind in de zin der Pleegkinderenwet (wet van 21 december 1951, Stb. 595) (23)

PNS Pensioen Nederl. Spoorwegen, gevolgd door pensioenregistratienummer (23)

Pol Polen

Por Portugal

PP Pensioen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, gevolgd door pensioenregistratie-nummer (23)

PS Pensioen Scheepvaart (23)

PZ Pensioen Zeemacht (23)

het woordje ‘tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur, met potlood. Ingeval een bijgeschreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het paspoort daardoor enkelvoudig wordt, zijn de letters Cstm op de persoonskaart van de houder van het pas-poort doorgehaald. (23)

PasCvd bijgeschreven in collectief paspoort voogd, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur, met potlood.

Ingeval een bijgeschreven persoon (personen) wordt (worden) geschrapt en het pas-poort daardoor enkelvoudig wordt, zijn de letters Cm op de persoonskaart van de hou-der van het paspoort doorgehaald. (23)

Pas inh paspoort ingehouden (23)

Pas intr paspoort ingetrokken (23)

Pas ing paspoort ingeleverd (23)

PasgewB paspoort geweigerd door burgemeester (23)

PasgewCK paspoort geweigerd door de commissaris der Koningin (23)

PasgewMB paspoort geweigerd door Minister van Buitenlandse Zaken. (23)

PasVr buitenlands paspoort voor een vreemdeling, gevolgd door aanduiding land (23)

PB Persoonsbewijs (21-22)

PE Pensioen Erediensten (23)

PI Pensioen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. Aanduiding PI luidde voorheen PKol of PKold. (23)

PinkGem Pinkstergemeente (ook wel genaamd ‘Gemeente Gods’ of ‘Christelijke Ge-meenschap Gemeente Gods’, of ‘Volle Evangelie Gemeente’- 6)

PL Pensioen landmacht (23)

PLK Pleegkind in de zin der Pleegkinderenwet (wet van 21 december 1951, Stb.

595) (23)

PNS Pensioen Nederlandse Spoorwegen, gevolgd door pensioenregistratienummer 23)

Pol Polen

Por Portugal

PP Pensioen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, gevolgd door pensioenregistratie-nummer (23)

PS Pensioen Scheepvaart (23)

PZ Pensioen Zeemacht (23)

Quaker Genootschap der Vrienden / Quakers (6)

RA of RA NU Raad van Arbeid. Aan de letters RA worden toegevoegd de codeletters van de betreffende Raad van Arbeid en het inschrijvingsnummer (23)

Rem Remonstrantse Broederschap (6)

Rhod Rhodesië

RK Rooms Katholiek Kerkgenootschap (6)

Roem Roemenië

RosFel The Rosicrusian Fellowship (6)

RozKr Het Rozekruizers Genootschap / Lecotrium Rosicrucianum (6)

Rt Rotterdam

RVB of SVB Sociale Verzekeringsbank, gevolgd door rente- of pensioenaanduiding (23)

s Scheiding (14, 15, 16)

SaA Saoedi-Arabië

SAR Syrië, Syrisch-Arabische Republiek

SchGem Schotse Gemeente (6)

sd stiefdochter (32)

Sen Senegal

Sing Singapore

Soe Soedan

Soefi Soefi-beweging (6)

Som Somalië

Sp Spanje

St Sint

Sur Suriname

Swed Swedenborgianen (ook wel genaamd ‘Leden van de Kerk van het nieuwe

Jerusalem’, ‘Leden van het Swedenborggemeenschap’, ‘De Nieuwe Kerk’, of

‘Nova Hiersoslyma’ (6)

sz stiefzoon (32)

SZ Aanduiding verband houdende met een vordering van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (23)

Tan Tanzania

Tb Tilburg

TCur Toeziende curator

Thai Thailand

ThGem Theosofische Gemeente (6)

Tsjs Tsjechoslowakije

TK Identiteitskaart (toeristenkaart) B gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’ alsmede datum afloop geldigheidsduur (23)

TKC Identiteitskaart (toeristenkaart) B (collectief) op de persoonskaart van de houder van de kaart, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’ alsmede datum afloop geldigheidsduur. (23)

TKCv bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B vader, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’ evenals datum afloop geldigheidsduur. Ingeval een bijgeschreven persoon wordt geschrapt en de identiteitskaart (toeristenkaart) B daar-door enkelvoudig wordt, wordt de letter C op de persoonskaart van de houder van de kaart doorgehaald. (23)

TKCm bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B moeder, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’ evenals datum afloop geldigheidsduur. Ingeval de naam van een bijgeschrevene op de identiteitskaart (toeristenkaart) B wordt ge-schrapt op de persoonskaart van de persoon op wiens naam is bijgeschreven, wordt deze aanduiding doorgehaald. (23)

TKCstv bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B stiefvader, ge-volgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’ evenals datum afloop geldigheidsduur. Ingeval de naam van een bijgeschrevene op de identiteitskaart (toeristenkaart) B wordt geschrapt op de persoonskaart van de persoon op wiens naam is bijgeschreven, wordt deze aanduiding doorgehaald. (23)

TKCstm bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B stiefmoeder, ge-volgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’ evenals datum afloop geldigheidsduur. Ingeval de naam van een bijgeschrevene op de identiteitskaart (toeristenkaart) B wordt geschrapt op de persoonskaart van de persoon op wiens naam is bijgeschreven, wordt deze aanduiding doorgehaald. (23)

TKCvd bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B voogd, gevolgd door letter en nummer, het woordje ‘tot’ evenals datum afloop geldigheidsduur Ingeval de naam van een bijgeschrevene op de identiteitskaart (toeristenkaart) B wordt ge-schrapt op de persoonskaart van de persoon op wiens naam is bijgeschreven, wordt deze aanduiding doorgehaald. (23)

TKinh Identiteitskaart (toeristenkaart) B ingehouden. Geldt tevens voor TKCinh, TKCvinh, TKCminh, TKCstvinh, TKCvdinh. (23)

TKintr Identiteitskaart (toeristenkaart) B ingetrokken. Geldt tevens voor TKCinh,

TKCvinh, TKCminh, TKCstvinh, TKCvdinh. (23)

TKgewB Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door burgemeester. (23)

TKgewCK Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door commissaris der Koningin (23)

TKgewMB Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door Minister van Buitenlandse Zaken (23)

TKI Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, gevolgd door letter en nummer (23)

TKlinh Identiteitskaart (toeristenkaart) C geldig voor het leven, ingehouden. (23)

TKlintr Identiteitskaart (toeristenkaart) C geldig voor het leven, ingetrokken (23)

TKlgewB Identiteitskaart (toeristenkaart) C geldig voor het leven ingeleverd. (23)

TKlgewB Identiteitskaart (toeristenkaart) C geldig voor het leven, geweigerd door burge-meester.

Tun Tunesië

Tur Turkije

TVd Toeziende voogd

U Utrecht (provincie)

UK Uitsluiting kiesrecht voor een bepaalde termijn, einddatum vermeld (23)

UKC Uitsluiting kiesrecht krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krank-zinnigheid of zwakheid van vermogens. (23)

UKI Uitsluiting kiesrecht voor het leven (23)

Ur Uruguay

USSR Unie van Socialistische Sowjet Republieken, Sowjet Unie

Ut Utrecht (stad)

V Verwijzingskaart (21, 22)

VAR Verenigde Arabische Republiek

Vat Vaticaanstad

Vd Voogd

Ven Venezuela

VergGel Vergadering der Gelovigen, ook wel Darbisten genoemd (6)

Verh.gezinsh. verhouding tot het gezinshoofd

Viet Vietnam

VOW vertrokken onbekend waarheen

vr Vreemde (5)

VR of RvK Raad voor de Kinderbescherming (23)

VrEv Vrij Evangelische Gemeente (6)

VrGer Vrije Gereformeerde Gemeente (6)

VrKath Vrije Katholieke Kerk (6)

VSA Verenigde Staten van Amerika

Vwp Vuurwapen

Wet 92 Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenenschap van 1892

wg wijziging goedgekeurd, doorhaling inbegrepen

w2g twee wijzigingen goedgekeurd

Wgem Waalse Gemeente (6)

WR Werkmap Rijtijdenwet gevolgd door serieletter en nummer van het tot de werkmap behorende stamblad

IJ IJsland

z zoon (32)

Z Zeeland

ZAf Zuid-Afrika

Zam Zambia

ZH Zuid-Holland

Zst Zaanstad

Zwed Zweden

Zwit Zwitserland

ZendGem Zendingsgemeente

Bijzondere afkortingen
1700 in leven in 1700
1750 de stad in 1750
Cité, stad
gecremeerd
HH begraven op ereveld,
H doodgeboren
gehuwd
ondertrouw
HH tak uitgestorven
(") onwettig geboren
(*) onwettig geboren
/ gescheiden, ook
/ union libre, vrij huwelijk
)( gescheiden

* geboren
*H doodgeboren
/1700 vermeld voor 1700
/1750 avant, voor 1750
? twijfelachtig, dubius
? twijfelachtig, onzeker, dubieus
[] begraven
~ gedoopt
++ tak uitgestorven
= gedoopt
10bre december
1700/ vermeld na 1700
1750/ après, na 1750
7bre september
8bre oktober
9bre november
Xbre december

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden