Historisch Centrum Leeuwarden

Deel dit artikel

,

geen foto beschikbaar
Naam: Historisch Centrum Leeuwarden
Soort: Gemeentelijk archief
Behandelt: Leeuwarden Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Boarnsterhim, Grou, Jirnsum, Friens, Idaerd, Eagum, Warten, Wergea, Warstiens en Reduzum)
Postadres: Postbus 21000, 8900 JA  Leeuwarden
Bezoekadres: Groeneweg 1, 8911 EH  Leeuwarden
Telefoon: 058 233 23 50
Afkorting: HCL
Website: www.historischcentrumleeuwarden.nl
E-mail:

Actueel