Innovatieprogramma Archief 2020 is op 31 december 2016 afgerond. De resultaten, leerpunten en aanbevelingen van ervan staan in een kort verslag dat de algemene rijksarchivaris zal aanbieden aan de opdrachtgever en financier van het programma, het ministerie van OCW.

 

“Vooral de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden (overheden, archief- en informatieprofessionals en leveranciers) is van de grond gekomen”, vertelt Anouk Baving, die het programma 4 jaar lang managede. “Het programmabureau stimuleerde de sector en overheden om te communiceren en inzichten te delen; de ramen en deuren open te zetten. Die manier van werken is nu gemeengoed geworden.”


Samenwerken

Binnen de looptijd van het programma is veel gebeurd. Terwijl in 2013 slechts enkele grote archiefinstellingen aan het pionieren waren met e-depots en digitale duurzaamheid, hebben de afgelopen 4 jaar tientallen koplopers een bredere groep volgers geïnspireerd om werk te maken van met name digitale archiefinnovatie. Er is een landelijk kennisnetwerk gegroeid, waarbinnen ook de kennisfunctie van het Nationaal Archief zichtbaarder is geworden. Digitale kennisplatforms op Pleio ondersteunen de laagdrempelige kennisuitwisseling. En er is een brug geslagen tussen het archiefwezen en overheden.

Na 4 jaar mag worden gezegd dat Archief 2020 de sector in beweging gekregen heeft in samenwerking met uitvoeringspartners zoals het Nationaal Archief en de branche- en beroepsvereniging BRAIN/KVAN. De overheidskoepels leverden via AIDO (Archiefinnovatie Decentrale Overheden) een grote bijdrage aan bewustwording van bestuurders, naast de ontwikkeling van eigen instrumenten. Hiermee hebben allen bijgedragen aan de strategische innovatiedoelen van OCW, VNG, IPO en UvW in het Archiefconvenant 2012-2016.

“Met z’n allen hebben we gezorgd dat de moderne archivaris beter uitgerust is om samen te werken met andere I- en ICT-professionals die vergelijkbare uitdagingen hebben om informatie vindbaar, bruikbaar en houdbaar te houden in de digitale informatiesamenleving.”


Landelijk netwerk

Archief 2020 heeft veel bruikbare kennis en producten opgeleverd. Deze materialen en inzichten zijn gebundeld op www.archief2020.nl. De website blijft nog een jaar beschikbaar. Het landelijk netwerk van mensen gaat ook na 2016 door met innoveren. Het boekje Het Innovatienetwerk – vier jaar Archief 2020 en AIDO laat zien hoeveel expertise is samengebracht en vooral met hoeveel plezier is samengewerkt aan de archieffunctie van de toekomst.
In cijfers

In de periode 2012-2016 zijn door of met steun van het programmabureau Archief 2020 en AIDO in totaal 135 projecten en activiteiten uitgevoerd. 36 daarvan waren zogenoemde decentrale pilotprojecten. Bij al deze pilots waren meerdere overheden en (lokale of regionale) archiefinstellingen betrokken. In tientallen landelijke innovatieprojecten en bijeenkomsten zijn nieuwe manieren van (samen)werken en diverse handreikingen ontstaan.

Lees hier het eindverslag van Archief 2020. En bekijk de film op youtube over samenwerking aan duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie tussen bestuurders, managers, IT'ers, archivarissen en informatieprofessionals samen werken aan duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. De website van Archief 2020 vol leerervaringen van 4 jaar archiefinnovatie is nog raadpleegbaar tot eind 2017.