...

Wifi 6 komt eraan en dit ga je ervan merken

Een goede Wifi-verbinding is niet meer weg te denken voor allerlei communicatie over het internet. Zoals we voor mobiele netwerken met 5G een nieuwe standaard kunnen verwachten komt er ook voor Wifi een nieuwe standaard, Wifi 6.Lees hier verder.

28 april 2020

...

Felicitaties

Felicitaties aan het adres van Ton te Meij. Gisteren werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Los van allerlei andere bestuursfuncties was Ton destijds voorzitter van de afdeling Computer Genealogie van de NGV. Toen die afdeling door het toenmalige hoofdbestuur zonder vooraankondiging werd opgeheven ging hij verder met de Genealogische Computer Vereniging. Die vereniging ging een paar jaar later op in HCC!genealogie. Hijzelf trad toen terug. Vanaf 2005 is hij sterk betrokken bij de Indische Kwestie en trekker van het Indisch Platform 2.0.

25 april 2020

...

Geneal-IX lijkt op Zoek Akten

In Nederland zijn talloze regionale en plaatselijke archieven, waar online scans van originele doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken worden aangeboden. Ook zijn veelal akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister te raadplegen. Er is heel veel informatie digitaal en online beschikbaar, maar de grote vraag is: Waar vind je wat? Hadden we daar vroeger o.a. Zoek Akten voor, nu is er (gelukkig) Geneal-IX.

25 april 2020

...

Pest, honger, oorlog, criminaliteit en geloof in Brabant door de eeuwen heen

Eerste archieven van stads- en dorpsbesturen nu online. Een reçu die Jacob Verhoeven in 1715 krijgt als bewijs dat hij 4 gulden en 10 stuivers heeft betaald voor een jaar onderwijs. Of een akte uit 1611 waarin Maurits, prins van Oranje en baron van Cuijk, uit de doeken doet hoe hij de restauratie van de Cuijkse kerk denkt te financieren. Veel historici en stamboomonderzoekers spitten voor hun onderzoek dorpsbestuursarchieven door en proberen zo stukje bij beetje de geschiedenis van hun plaats of voorouders te ontrafelen. Goed nieuws: de eerste archieven van stads- en dorpsbesturen staan nu online! Méér dan 5.000 inventarisnummers gratis digitaal. Zo haal je heel eenvoudig een schat aan historische informatie via internet je computer binnen.

24 april 2020

...

Oude notarisarchieven Schagen en Texel digitaal

De oudste notarisarchieven van Schagen en Texel zijn gescand en zijn nu te raadplegen via de website van het Regionaal Archief. Het zijn archieven van notarissen uit de periode van het begin van de zeventiende eeuw tot en met 1842, toen er nieuwe wetgeving kwam voor het notarisambt.

18 april 2020