Het Stamboom Forum is de grootste online ontmoetingsplaats voor genealogen en familiegeschiedenis. Het Stamboom Forum biedt tal van mogelijkheden om in contact te komen met anderen over stamboomonderzoek en archieven. Als HCC-lid krijg je 15% korting op een jaarabonnement.

Via het Stamboom Forum kun je via diverse fora over diverse onderwerpen raad vragen of geven, zoals familienamen, onderzoek in het buitenland, genealogische software, DNA onderzoek en genealogische evenementen. Door in je profiel op te geven welke familienamen je (onder)zoekt kunnen anderen je vinden en kun je elkaar helpen.

Het Stamboom Forum Plus abonnement biedt je de mogelijkheid om een onbeperkt aantal familienamen op te nemen in het Wie (onder)zoekt wie?-register. Op basis van de opgegeven familienamen krijg je notificaties van recente overlijdensberichten en (koninklijke) onderscheidingen.

Het Stamboom Forum Premium abonnement biedt bovenop de extra's van het Plus abonnement toegang tot Familie Archivaris. Binnen deze besloten website kun je een digitaal familiearchief vormen. Hier kun je familieleden voor uitnodigen om het in te zien en het aan te vullen met foto's, familieverhalen en andere leuke reacties. Familie Archivaris is het ideale middel om samen te werken aan de familiegeschiedenis!

Gebruik maken van de HCC! ledenkorting
Als je nog geen lid bent van het Stamboom Forum, kun je je eerst gratis registreren voor een Probeer-abonnement. Hierna kun je via de speciale HCC-kortingspagina op het Stamboom Forum je abonnement opwaarderen naar een Plus of Premium abonnement. Vul bij het afsluiten van het abonnement je HCC-lidnummer en postcode in en de 15% korting wordt direct toegepast!