De Groninger Archieven bezitten het archief van het Groninger Stadsbestuur 1594-1815. Van dit veel geraadpleegde archief bestond een papieren lijst van alle archiefstukken. Deze lijst had geen duidelijke rubrieken waardoor het archief tot nog toe moeilijk toegankelijk was. De stukken stonden in willekeurige volgorde.
Nu zijn alle archiefstukken gedetailleerder beschreven, zijn ze op onderwerp gerubriceerd en hebben de stukken een overzichtelijker, nieuwe nummering. Deze nummering is verwerkt in een nieuwe inventarislijst. Er kan nu ook online gezocht worden welke stukken in het archief zitten. De stukken zelf zijn alleen in te zien bij de Groninger Archieven, waarbij gezocht kan worden op de oude en nieuwe inventarisnummers.

Belangrijk archief
Het stadsbestuur had in de zeventiende en achttiende eeuw wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht over de stad én de oostelijke helft van de provincie Groningen. In het Gorecht, het Oldambt, de Veenkoloniën en Westerwolde stelde het stadsbestuur zetbazen aan en hield regelmatig contact over allerlei zaken, zoals de waterstaat, het openbaar vervoer (trekschuiten) en het graven van turf, destijds de belangrijkste energiebron. Bovendien zorgde het stadsbestuur voor de infrastructuur, de openbare werken en gebouwen. Daarnaast controleerde het kerkvoogdijen in de stad en deed dat evenzo in de onderhorige gebieden. Goed beschouwd was het stadsbestuur een regionaal bestuur, waarbij het ook grootgrondbezitter was in de stad, de gebieden waar het baas was en in de Ommelanden: Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier.
Over al deze zaken tussen 1594 en 1815 zijn archiefstukken te vinden in het Archief Stadsbestuur. De stukken zijn nu gedetailleerder beschreven en makkelijker te doorzoeken op onze website. Alle stukken zijn op te vragen en in te zien bij de Groninger Archieven.