Het ‘Voorzittersoverleg van genealogische verenigingen’ heeft tijdens zijn vergadering van 21 maart 2015 de ‘Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onderschreven. Het Centraal Bureau voor Genealogie formuleerde ze op initiatief van het ‘Voorzittersoverleg’.

De ‘Zeven pijlers’ vormen samen een ‘code of practice’ van het genealogisch onderzoek:
1. Bereid je genealogisch onderzoek goed voor.
2. Ga kritisch om met je bronnen van informatie.
3. Verantwoord de bron van je informatie.
4. Bouw een solide bewijsvoering op.
5. Respecteer privacy en persoonlijke levenssfeer.
6. Respecteer het auteursrecht.
7. Deel het resultaat van je genealogisch onderzoek.
De deelnemers aan het Voorzittersoverleg zullen het gebruik van de ‘Zeven pijlers’ als code of practice promoten in het kader van de bevordering van de kwaliteit van het genealogisch onderzoek.

Toelichting
Bij het Voorzittersoverleg bestond de behoefte een gezamenlijk instrument te hebben om daarmee de kwaliteit van het genealogisch onderzoek in Nederland te kunnen bevorderen en genealogische onderzoekers een houvast te geven door te formuleren wat de goede gebruiken zijn. In de ‘zeven pijlers’ zien we de onderdelen terug van het genealogisch onderzoeksproces, van voorbereiding tot en met het uitdragen van de resultaten. Belangrijk daarbij is op een verantwoorde manier om te gaan met informatie, inclusief het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en het recht doen aan het werk van collega-onderzoekers. Het Centraal Bureau voor Genealogie zal de ‘zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onder meer via zijn publicaties uitdragen. In de komende nummers van Gen. Magazine zullen ze één voor één besproken en toegelicht worden.

Voorzittersoverleg
Aan het voorzittersoverleg – dat in principe twee maal per jaar plaats vindt – wordt deelgenomen door de volgende verenigingen:
• HCC!genealogie;
• Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’;
• Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde;
• Nederlandse Genealogische Vereniging;
• Sectie Genealogie v/h Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap;
• Vereniging Veluwse Geslachten.

Daarnaast nemen deel:
• Brancheorganisatie Archieven in Nederland (Brain);
• Centraal Bureau voor Genealogie.