Burgerlijke Stand-kaart

A, a  ambtshalve
A.     Apostolische Gemeente
A.E.  Anglicaans-Episcopale Kerk
A.I.   Afgescheiden Israëlitische Gemeente
a.i.   ambtshalve ingeschreven
AK   aparte kaart (van de betr. persoon)
Arr.Rb. Arrondissementsrechtbank
B.D.  buitengewoon dienstplichtig
B.S.  Burgerlijke Stand
C, C1, C2 bij controle gebleken
C.A.  Christelijk Afgescheiden Gemeente
C.E.  Christelijk Evangelische Gemeente
C.G.  Christelijk Gereformeerde Kerk

Contr.   bij controle gebleken
D         (gewoon) dienstplichtig
d,         dochter
D.         Doopsgezinde Gemeente
D.E.     Duitse Evangelische Gemeente
dv       dochter van
E.B.     Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
E.L.     Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
E.P.     Engelse Presbyteriaanse Gemeente
G.D.   gewoon dienstplichtig
G.G.    Gemeente van Gedoopte Christenen
G.G.    Gereformeerde Gemeente
G.K.    Gereformeerde Kerken
G.K.    Gestichtskaart
G.O.K. Gereformeerde Gemeente onder het Kruis
Geen    Geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel
Gev. B.S.   geverifieerd in Burgerlijke Stand
h,        huisvrouw
H.       hoofd (in kolom beroep / bedrijf)
H.A.    Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
H.A.E.A.  Hersteld Apostolische Zendings-gemeente in de Eenheid der Apostelen
H.K.    hulpkaart
H.L.     Hersteld Evangelisch Luthersch Kerk-genootschap
HL ?   onbekend
hv       huisvrouw van
i,        inwonend
I.R.    invaliditeitsrente
inw.    inwonend

l.g.      laatste gemeente van inwoning
L.H.    Leger des Heils
L.S.    Landstorm
N (+ datum in potlood)?    onbekend, nagezien/gecontroleerd?
N.D.    niet dienstplichtig
N.H.    Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap
N.I.      Nederlands Israëlitisch Kergenootschap
N.Zb.    Nederlandsche Zionistenbond
O        ondergeschikte (in kol. beroep / bedrijf)
O.C., O.R.    Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (Oud Katholiek)
O.G.   Oud-Gereformeerde Gemeente
O.G.K.   Oud-Gereformeerde Kerk
O.R.    ouderdomsrente (+ nummer enkantoor van toekenning)
P        pensioen
P.I.    Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
P.P.    pensioen van het ABP
Pers.   persoonskaart aangelegd (1939)
PK     persoonskaart aangelegd (1939)
R.      Remonstrantse Broederschap
R.K.    Rooms Katholiek Kerkgenootschap
S        scheiding
S.      Schotse Gemeente
sd     stiefdochter
Shv    gescheiden huisvrouw van
sz      stiefzoon
T      scheiding van tafel en bed na 5 jaar
Th.V.  Theosophische Vereniging
Tvgd   toeziend voogd

V.G.   Vrije Gereformeerde Gemeente
v.o. (w.)   vertrokken onbekend waarheen
v.o.c.     vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij controle
Vbl. Rg.   Verblijfregister
VD         Vreemdelingendienst
VT      volkstelling, b.v. (19)20 / (19)21
W.      Waalse Gemeente
z        zoon
Z.      Zendingsgemeente
Z.A.    Nederlandse Vereeniging van Zevende-dags-Adventisten
Z.a. ?   onbekend
Z.R.      Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet.
zv        zoon van


Bijzondere afkortingen
!    1700 in leven in 1700
/    1750 de stad in 1750
!    Cité, stad
gecremeerd
HH   begraven op ereveld,
"H    doodgeboren
""     gehuwd
""    ondertrouw
HH   tak uitgestorven
(")    onwettig geboren
(*)    onwettig geboren
"/"    gescheiden, ook
"/"    union libre, vrij huwelijk
)(     gescheiden

*     geboren
*H    doodgeboren
/1700   vermeld voor 1700
/1750 avant,    voor 1750
?       twijfelachtig, dubius
?       twijfelachtig, onzeker, dubieus
[]      begraven
~      gedoopt
++     tak uitgestorven
=      gedoopt
10bre   december
1700/    vermeld na 1700
1750/ après,    na 1750
7bre      september
8bre      oktober
9bre      november
Xbre     december