Friesland

za, 2012-04-14 06:00 - redactie

Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 189.231 gefotografeerde bladzijden en op de site van Anton Musquetier te vinden:

Aalzum-Wettens 1772-1812
Achlum-Hitzum 1656-1934
Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden 1602-1812
Anjum 1684-1812
Birdaard en Janum 1645-1796
Blija en Hogebeintum 1611-1980
(Trouwen Gerecht ook Doopsgezinden) 1796-1805
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898
Dokkum DTB
Dongjum-1671-1970
Donkerbroek en Haule-1701-1946
Ee en Engwierum 1659-1850
Ferwerd-1654-1958
Gaastmeer-Nijehuizum 1720-1939
Goënga, Gauw, Offingawier 1667-1916
Hallum-1532-1934
Heeg-1594-1915
Herbaijum-1730-1903
Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848
Joure-1802-1856
Jutrijp-Hommerts 1682-1812
Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
Marrum-Westernijkerk-1619-1962
Midlum 1605-1970
Minnertsga 1655-1882
Nijland 1651-1812
Olde en Nijeberkoop-1714-1812
Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812
Oosthem-Abbega-Folsgare 1723-1812
Oppenhuizen en Uitwellingerga (1599) en 1642-1987
Oudega-Idzega-Sanfirden 1742-1812
Peins en Zweins 1653-1971
Ried en Boer 1614-1972
Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
Rinsumageest-Sijbrandahuis 1628-1812
Schalsum 1636-1971
Scharnegoutum en Loënga 1737-1812
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast, Doniaga, St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemeer (Langweer) 1613-1812
Tzum (Tjum) 1634-1909
Wanswerd en Jislum 1686-1977
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934
Wijmbritseradeel ( Trouwen Gerecht en de Dorpsrechter) 1758-1811