Burgerlijke Stand kaart

A, a          ambtshalve

A.             Apostolische Gemeente

A.E.          Anglicaans-Episcopale Kerk

A.I.           Afgescheiden Israëlitische Gemeente

a.i.           ambtshalve ingeschreven

AK            aparte kaart (van de betr. persoon)

Arr.Rb.      Arrondissementsrechtbank

B.D.          buitengewoon dienstplichtig

B.S.          Burgerlijke Stand

C, C1, C2   bij controle gebleken

C.A.          Christelijk Afgescheiden Gemeente

C.E.          Christelijk Evangelische Gemeente

C.G.          Christelijk Gereformeerde Kerk

Contr.       bij controle gebleken

D              (gewoon) dienstplichtig

d,             dochter

D.             Doopsgezinde Gemeente

D.E.          Duitse Evangelische Gemeente

dv            dochter van

E.B.          Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)

E.L.          Evangelisch Luthers Kerkgenootschap

E.P.          Engelse Presbyteriaanse Gemeente

G.D.          gewoon dienstplichtig

G.G.          Gemeente van Gedoopte Christenen

G.G.          Gereformeerde Gemeente

G.K.          Gereformeerde Kerken

G.K.          Gestichtskaart

G.O.K.       Gereformeerde Gemeente onder het Kruis

Geen         Geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel

Gev. B.S.   geverifieerd in Burgerlijke Stand

h,             huisvrouw

H.             hoofd (in kolom beroep / bedrijf)

H.A.          Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk

H.A.E.A.     Hersteld Apostolische Zendings-gemeente in de Eenheid der Apostelen

H.K.           hulpkaart

H.L.           Hersteld Evangelisch Luthersch Kerk-genootschap

HL ?           onbekend

hv             huisvrouw van

i,               inwonend

I.R.            invaliditeitsrente

inw.           inwonend

l.g.            laatste gemeente van inwoning

L.H.           Leger des Heils

L.S.           Landstorm

N (+ datum in potlood)?     onbekend, nagezien/gecontroleerd?

N.D.          niet dienstplichtig

N.H.          Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap

N.I.           Nederlands Israëlitisch Kergenootschap

N.Zb.         Nederlandsche Zionistenbond

O              ondergeschikte (in kol. beroep / bedrijf)

O.C., O.R.   Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (Oud Katholiek)

O.G.          Oud-Gereformeerde Gemeente

O.G.K.       Oud-Gereformeerde Kerk

O.R.          ouderdomsrente (+ nummer enkantoor van toekenning)

P              pensioen

P.I.           Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap

P.P.          pensioen van het ABP

Pers.         persoonskaart aangelegd (1939)

PK            persoonskaart aangelegd (1939)

R.             Remonstrantse Broederschap

R.K.          Rooms Katholiek Kerkgenootschap

S              scheiding

S.             Schotse Gemeente

sd             stiefdochter

Shv           gescheiden huisvrouw van

sz             stiefzoon

T              scheiding van tafel en bed na 5 jaar

Th.V.         Theosophische Vereniging

Tvgd          toeziend voogd

V.G.           Vrije Gereformeerde Gemeente

v.o. (w.)     vertrokken onbekend waarheen

v.o.c.         vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij controle

Vbl. Rg.       Verblijfregister

VD              Vreemdelingendienst

VT              volkstelling, b.v. (19)20 / (19)21

W.              Waalse Gemeente

z                 zoon

Z.               Zendingsgemeente

Z.A.            Nederlandse Vereeniging van Zevende-dags-Adventisten

Z.a. ?          onbekend

Z.R.             Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet.

zv               zoon van

Bijzondere afkortingen

! 1700          in leven in 1700

/ 1750         de stad in 1750

!                 Cité, stad

               gecremeerd

HH              begraven op ereveld,

"H               doodgeboren

""                gehuwd

""                ondertrouw

HH              tak uitgestorven

(")              onwettig geboren

(*)             onwettig geboren

"/"              gescheiden, ook

"/"              union libre, vrij huwelijk

)(               gescheiden

*                geboren

*H              doodgeboren

/1700          vermeld voor 1700

/1750          avant, voor 1750

?                twijfelachtig, dubius

?                twijfelachtig, onzeker, dubieus

[]               begraven

~               gedoopt

++              tak uitgestorven

=                gedoopt

10bre          december

1700/          vermeld na 1700

1750/          après, na 1750

7bre            september

8bre            oktober

9bre            november

Xbre            december